Gudindens Formaning

Gudindens Formaning (Dansk)

Visdom og empowerment er gaverne fra den mørke gudinde for transformation. Hun er kendt af os som Kali, Hecate, Cerridwen, Lilith, Persephone, Fata, Morgana, Ereshkigal, Arianhrod, Durga, Inanna, Tiamat og af en million, million andre navne:

Hør mig barn, og kend Mig for hvem jeg er. Jeg har været hos dig, siden du blev født, og Jeg vil blive hos dig, indtil du vender tilbage til Mig ved den sidste skumring.

Jeg er den passionerede og forførende elsker, der inspirerer digteren til at drømme. Jeg er den, der kalder til dig ved slutningen af din rejse. Efter at dagen er gået, finder Mine børn deres velsignede hvile i min omfavnelse.

Jeg er livmoderen, hvorfra alle ting er født. Jeg er den skyggefulde, stille grav; alle ting skal komme til Mig og blotte deres bryster for at dø og blive genfødt til Helheden.

Jeg er troldkvinde, der ikke vil blive hersket, Tidens Væver, Mysteriernes Lærer. Jeg klipper de tråde, der bringer mine børn hjem til mig. Jeg skærer halsen over på de grusomme og drikker de hjerteløses blod. Slug din frygt og kom til mig, og du vil opdage ægte skønhed, styrke og mod.

Jeg er vreden, som river kødet fra uretfærdighed. Jeg er den glødende smedje, der forvandler dine indre dæmoner til magtredskaber. Åbn dig selv for min omfavnelse og overvind. Jeg er det glitrende sværd, der beskytter dig mod skade. Jeg er diglen, hvor alle aspekter af dig selv smelter sammen i en regnbue af forening.

Jeg er nattehimlens fløjlsdybder, midnats hvirvlende tåger, indhyllet i mystik. Jeg er puppen, i hvilken du vil møde det, der skræmmer dig, og hvorfra du vil blomstre frem, levende og fornyet. Søg mig ved korsvejen, og du vil blive forvandlet, for når du først ser på mit ansigt, er der ingen tilbagevenden.

Jeg er ilden, der kysser lænkerne væk. Jeg er gryden, hvori alle modsætninger vokser til at kende hinanden i Sandheden. Jeg er nettet, der forbinder alle ting. Jeg er Helbrederen af alle sår, Krigeren, der retter alle uret på deres Tid. Jeg gør de svage stærke. Jeg gør den arrogante ydmyg. Jeg rejser de undertrykte og styrker de fravalgte. Jeg er Retfærdighed tempereret med Barmhjertighed.

Vigtigst af alt, barn, jeg er dig. Jeg er en del af dig, og jeg er i dig. Søg mig indeni og udenfor, og du vil blive stærk. Kend mig. Begiv dig ud i mørket, så du kan vågne til balance, belysning og helhed. Tag min kærlighed med dig overalt og find kraften indeni til at være den du ønsker.

 The charge of the Dark goddess (engelsk)

Wisdom and empowerment are the gifts of the Dark Goddess of Transformation. She is known to us as Kali, Hecate, Cerridwen, Lilith, Persephone, Fata, Morgana, Ereshkigal, Arianhrod, Durga, Inanna, Tiamat, and by a million, million other names:

Hear me child, and know Me for who I am. I have been with you since you were born, and I will stay with you until you return to Me at the final dusk.

I am the passionate and seductive lover who inspires the poet to dream. I am the One who calls to you at the end of your journey. After the day is done, My children find their blessed rest in my embrace.

I am the womb from which all things are born. I am the shadowy, still tomb; all things must come to Me and bare their breasts to die and be reborn to the Whole.

I am the Sorceress that will not be ruled, the Weaver of Time, the Teacher of Mysteries. I snip the threads that bring my children home to me. I slit the throats of the cruel and drink the blood of the heartless. Swallow your fear and come to me, and you will discover true beauty, strength, and courage.

I am the fury, which rips the flesh from injustice. I am the glowing forge that transforms your inner demons into tools of power. Open yourself to my embrace and overcome. I am the glinting sword that protects you from harm. I am the crucible in which all the aspects of yourself merge together in a rainbow of union.

I am the velvet depths of the night sky, the swirling mists of midnight, shrouded in mystery. I am the chrysalis in which you will face that which terrifies you and from which you will blossom forth, vibrant and renewed. Seek me at the crossroads, and you shall be transformed, for once you look upon my face, there is no return.

I am the fire that kisses the shackles away. I am the cauldron in which all opposites grow to know each other in Truth. I am the web which connects all things. I am the Healer of all wounds, the Warrior who rights all wrongs in their Time. I make the weak strong. I make the arrogant humble. I raise up the oppressed and empower the disenfranchised. I am Justice tempered with Mercy.

Most importantly, child, I am you. I am part of you, and I am within you. Seek me within and without, and you will be strong. Know me. Venture into the dark so that you may awaken to Balance, Illumination, and Wholeness. Take my Love with you everywhere and find the Power within to be who you wish.